[print-me]

דוחות ציונים וארועי משמעת

טרם נוצר סרטון להדרכה זו

מה אנחנו הולכים ללמוד?

מה כדאי לדעת מראש?

 1. על מנת לצפות במידע רלוונטי כדאי שיהיו נתונים במערכת
 2. חשוב שיהיו תקופות לימוד מוגדרות כפי שצריך במערכת

 

כניסה לאזור הדוחות ומידע כללי בנושא

 • קיימים הרבה דוחות במערכת, נעבור על מספר דוחות מרכזיים
 • כל מורה ובעל תפקיד בבית הפר יכול לראות רק מידע הרלוונטי עבור תפקידו. למשל: מחנכי הכיתות יכולים לראות מידע שלם עבור כיתת הלימוד שלהם, רכזי מקצוע מידע הנוגע למקצוע אותו הם מרכזים בכיתות הלימוד הרלוונטיות וכדומה 

דוח משמעת

 • יש להיכנס לדוחות -> בחירה של ארועי משמעת 
 • ניתן לבחור את כיתות הרצויות (תראו רק את הכיתות הרלוונטיות עבורכם) 
 • ניתן לפלח לפי מקצוע (תראו רק את המקצועות הרלוונטיים עבורכם) 
 • בדוח תראו את הילדים הרלוונטים עבורכם ואת סיכום ארועי המשמעת 
 • ניתן לבחור תקופת לימוד או לבחור ידנית טווח תאריכים
 • בלחיצה על החץ בצד ימין של השורה, תוכלו לראות את הפירוט המלא של ארועי המשמעת לתלמיד שבחרתם
 • ניתן למיין לפי כל שורה על ידי לחיצה על כותרת השורה
 •  

דוח ארועי הערכה שוטפים

 • יש להיכנס לדוחות -> בחירה של ארועי הערכה 
 • ניתן לבחור את כיתות הרצויות (תראו רק את הכיתות הרלוונטיות עבורכם) 
 • ניתן לפלח לפי מקצוע (תראו רק את המקצועות הרלוונטיים עבורכם) 
 • בדוח תראו את הילדים הרלוונטים עבורכם ואת ארועי הערכה השוטפים 
 • ניתן לבחור תקופת לימוד או לבחור ידנית טווח תאריכים

דוח ארועי הערכה תקופתיים

 • יש להיכנס לדוחות -> בחירה של ארועי הערכה תקופתיים לכיתה
 • ניתן לבחור את כיתות הרצויות (תראו רק את הכיתות הרלוונטיות עבורכם) 
 • בדוח תראו את הילדים הרלוונטים עבורכם ואת ארועי הערכה התקופתיים שלהם
 • ניתן לבחור את תקופת הלימוד הרלוונטית 
 • ניתן להגדיר את הצבעיים המופיעים ומסמנים את הציונים הגבוהים והנמוכים
 • ניתן למיין לפי כל שורה על ידי לחיצה על כותרת השורה

כרטיס תלמיד

ניתן להיכנס לכרטיס התלמיד (בעלי הרשאה מתאימה בלבד) ולצפות בריכוז המידע על התלמיד

 • יש להיכנס לכרטיס תלמיד -> לבחור את הכיתה הרצויה -> ניתן לפדפף בין תלמידי הכיתה.
כניסה למערכת