[print-me]

הכנות לפני תקופה חדשה

טרם נוצר סרטון להדרכה זו

מה אנחנו הולכים ללמוד?

מה כדאי לדעת מראש?

 1. חשוב לדעת להיכנס למערכת השעות של סקולי
 2. חשוב שתהיה לכם מערכת שעות מעודכנת עם קבוצות לימוד שלכם
 3. חשוב שתהיו מוגדרים בתפקיד הנכון שלכם במערכת סקולי, למשל: יועצת, רכזת מקצוע, רכזת ששכבה וכדומה, כך תוכלו לצפות במידע הרלוונטי עבורכם. 

הרצת בדיקת תקינות

 • בתחילת תקופה חדשה וכהכנה לתעודות, יש להריץ בדיקת תקינות
 • את הבדיקה נריץ במסך 

עדכון סדין

 • בתפריט צד נבחרב"מערכת שעות"
 • נפתח את הסדין של הכיתה המבוקשת. (לכל כיתה יש סדין משלה)
 • נעבור על קבוצות הלימוד ונוודא :
 1. קבוצת הלימוד מורכבת משכבה אחת בלבד! כלומר, לא קימות כיתות משכבות שונות באותה קבוצת לימוד.
 2. קבוצות לימוד שלא יופיעו בתעודות יש לסמן כ"ללא ציונים"

מסך מקצועות

 • לעיתים, בטעות, ברשימת המקצועות יש מקצועות כפולים. במקרה כזה, הכפילות יכולה לפגום בהפקת תעודות תקינה.
 • יש להכנס ל"מערכת שעות" > "הגדרות" > "מקצועות" ולהסיר את המקצועות המיותרים.
 • לפני הסרה, מומלץ לתת שם חדש למקצוע (מקצוע1) ולדאוג להחליף בסדין למקצוע הנכון. המטרה הסופית היא שכל מקצוע יוגד פעם אחת בלבד.
כניסה למערכת